ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

To Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προωθεί τροπολογία του πρόσφατου νόμου 4039/2012 με την οποία επιδιώκει να θεσμοθετήσει την εξόντωση των αδέσποτων ζώων. Πρωτεύων στόχος της τροπολογίας είναι να καταστήσει την θανάτωση των αδέσποτων ζώων επικερδής.

Καταργεί τον προηγούμενο σαφή ορισμό του επικίνδυνου ζώου ως αυτού που “αποδεδειγμένα εκδηλώνει απρόκλητα έντονη επιθετική συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα…..” και να τον αντικαθιστά με την άκρως αόριστη και γενική περιγραφή ως αυτού που “εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα…”

Μετά  την σκοπούμενη παράλειψη των ασφαλιστικών δικλείδων της   “αποδεδειγμένα απρόκλητης και έντονης  επιθετικής συμπεριφοράς “ ο όρος “επικίνδυνο ζώο” καταλαμβάνει πλέον αδιακρίτως το σύνολο των ζώων συντροφιάς.

 

Ο παράλογος φόβος μιας μερίδας ανθρώπων που φοβούνται έτσι και αλλιώς τα ζώα και η πρόθεση κάποιων δήμων να απαλλαγούν από τα αδέσποτα ζώα της περιοχής τους, σε συνδυασμό με την διεστραμμένη επιχειρηματικότητα προωθούν μια τροπολογία που θα σημάνει τον θάνατο χιλιάδων ανυπεράσπιστων και φιλικών ζώων.

Με συνοπτικές διαδικασίες, όποια ζώα κρίνονται επικίνδυνα αφού αποθηκευτούν για 15 μέρες σε ακατάλληλα κυνοκομεία χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ θα θανατώνονται και θα αποτεφρώνονται στους αποτεφρωτήρες ιδίας χρηματοδότησης(ΕΣΠΑ)

Η δυνατότητα που δίνεται στους δήμους να παραδώσουν το υποτιθέμενο επικίνδυνο ζώο σε φιλοζωικό σωματείο, για να μην θανατωθεί, είναι προσχηματική και σε κάθε περίπτωση δεν αποτελεί πανάκεια διότι, ως γνωστό, ο αριθμός των ζώων που μπορεί να αναλάβει ένα σωματείο είναι περιορισμένος και επιπλέον, ενεργά φιλοζωικά σωματεία δεν υπάρχουν σε κάθε δήμο της χώρας.

Έχοντας εξαντλήσει τη δυνατότητα απόσπασης κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό για υποτιθέμενα προγράμματα εμβολιασμού και στειρώσεων των αδέσποτων που δεν έγιναν ποτέ (12 εκατομμύρια ευρώ το 2004), το Υπουργείο δημιουργεί τώρα νέα πηγή εσόδων για επιλεγμένους δήμους οργανώνοντας την θανάτωση και την αποτέφρωση των αδέσποτων ζώων.

Παρόμοιες εφιαλτικές πρακτικές κατέγραψαν κα κατήγγειλαν παρουσία της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας (ΠΦΟ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο μήνα, οι Φιλοζωικές Ομοσπονδίες Ρουμανίας και Βουλγαρίας καθώς και κλιμάκιο των Κτηνιάτρων Χωρίς Σύνορα από τη Γερμανία που επέστρεψε από την Ουκρανία. Όλοι οι ομιλητές επεσήμαναν τη διαφθορά που παρατηρείται σε Δήμους και συνδέσμους Δήμων γύρω από τη  διαχείριση των αδέσποτων ζώων και στοιχειοθέτησαν πλήρως την ύπαρξη και την ανήθικη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων θανάτωσης των ζώων με σκοπό το κέρδος.

Το 2012 στη διαβούλευση για το σύνολο του Νόμου 4039, το Υπουργείο αγνόησε τα σχόλια των φιλοζωικών φορέων, υποβιβάζοντας την όλη διαδικασία της διαβούλευσης σε επικοινωνιακό παιχνίδι. Τώρα, για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο και υπό άλλη Κυβέρνηση, το ίδιο Υπουργείο προωθεί αλλαγές στο νόμο, που καμία σχέση δεν έχουν με προστασία των ζώων παρά μόνο με προώθηση συγκεκριμένων  οικονομικών συμφερόντων.

Αυτή τη φορά αρνηθήκαμε να παίξουμε το πολιτικό-επικοινωνιακό παιχνίδι του Υπουργείου και των συν αυτό φορέων, που έχουν καταστήσει τη διαβούλευση κοινωνικό δίκτυο άναρθρων κραυγών.

Λύσεις για την σταδιακή μείωση των αριθμών των αδέσποτων υπάρχουν, εφαρμόζονται επιτυχώς στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και έχουν κατατεθεί προτάσεις επανειλημμένως από την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία(Π.Φ.Ο). Είναι λύσεις που δεν κοστίζουν, δεν ευνοούν εμπλεκόμενες συντεχνίες και σίγουρα δεν προτίθενται να μετατρέψουν την χώρα σε Νταχάου αδέσποτων ζώων.

Πηγή

 


 

The Panhellenic Animal Welfare Federation (P.F.O.) by announcement emphasizes that The Ministry of Rural Development and Food amendment promotes the recent law 4039/2012 which seeks to institutionalize the killing of stray animals. As emphasized in the P.F.O.: “The primary objective of the amendment is to make the killing of stray animals profitable.

It removes the previous clear definition of dangerous animal as that which “manifests proven unprovoked intense aggressive behavior toward people or other animals …” and replaces it with the extremely vague and general description as that which “demonstrates successful or unsuccessful attack or attempted attack threatening attitude and behavior towards people or other animals …”.

After the failure of the intended safeguards of “proven unprovoked aggression and intense”, the term “dangerous animal” now occupies indiscriminately all pets.
The irrational fear of a group of people who are, anyway, scared of animals and the intention of some municipalities to get rid of stray animals in their areas, combined with the perverse entrepreneurship are promoting an amendment that would spell the death of thousands of defenseless and friendly animals.

In summary, any animals deemed dangerous after stored for 15 days on inadequate kennels funded by ESPA will be killed and incinerated in incinerators own by the same funding (ESPA)

The possibility of allowing municipalities to deliver the supposed dangerous animal to a Friends of Animals organization, in order not be killed, is a pretext and in any case not a panacea because, as it is known, the number of animals that can be taken by such a  club is limited and further active animal welfare associations do not exist in every municipality in the country.

Having exhausted the possibility of seconding funds from the state budget for alleged sterilization and vaccination programs for stray that never happened (12 million euros in 2004), the Ministry is now creating a new source of revenue for selected municipalities organizing the killing and incineration of stray animals.Similar nightmarish practices were recorded  and denounced in the presence of the Panhellenic Animal Welfare Federation (P.F.O.) to the European Commission last month, the Animal Welfare Federations of Romania and Bulgaria as well as a reclassification of Veterinarians Without Borders from Germany who returned from Ukraine.

All speakers highlighted the corruption that occurs in municipalities and associations of municipalities around the management of stray animals and fully substantiate the existence and activity of unethical business of killing animals for profit.

In 2012, respondents to the whole Act 4039, the Ministry ignored the comments of Animal Welfare organizations, relegating the entire process of consultation into a communication game.

Now, for the second time in a year under another Government, the same Ministry promotes changes in the law that have nothing to do with animal protection, only to serve specific economic interests.

This time we refused to play the political communication  game  of the Ministry and its plus players, who have made social consulting into a network of inarticulate cries.

Solutions for the gradual reduction of the numbers of stray exist successfully implemented in most European countries and have been  submitted repeatedly by the Panhellenic Animal Welfare Federation (P.F.O.).

They are solutions that  are not expensive, do not favor  involved unions and certainly do not intend to turn the country into a Dachau for stray animals

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s